Regulamentul ConcursuluiPREAMBUL

Prezentul regulament reprezintă ansamblul condițiilor și normelor stabilite de organizatorul concursului privind organizarea și desfășurarea prezentului concurs. Concursul oferă condiții egale și non-discriminatorii și este deschis pentru participarea elevilor claselor a IX-XII din Republica Moldova atât din liceele publice, cât și private, precum și colegii sau alte instituții de învățământ de nivel pre-universitar.

Organizatorii si Partenerii Concursului:

>> Concursul este organizat de Centrul EXCEL, denumit în continuare Organizator, cu sediul înregistrat în Chișinău, str. Pușkin 45, MD2005, Republica Moldova, www.excel.md și care asigură buna desfășurare a Concursului și respectarea Regulamentului în cauză.

>> Partenerii Concursului sunt instituții educaționale din Moldova și din străinătate, care contribuie la fondul de premii, la elaborarea testelor și evaluarea acestora.

>> Informația privind partenerii concursului și premiile acordate, este accesibilă publicului și poate fi consultată pe pagina de site al Organizatorului.


I. OBIECTIVELE CONCURSULUI

Obiectivele concursului sunt:

>> stimularea competitivității elevilor talentați

>> oferirea posibilităților extinse de manifestare și demonstrare a propriilor dexterități în domeniul lingvistic și cel al științelor reale


II. PROBE DE CONCURS

Categoria I - Științe în limba engleză (matematica)

La această categorie se pot înscrie elevi cu nivel mediu sau avansat de posedare a limbii engleze. Categoria este divizată conform nivelului de studii și vârstei precum urmează:

1. Science Junior - pentru elevii claselor a 9 și a 10 (sau anul 1 la Colegii)

2. Science Senior - pentru elevii claselor a 11 și a 12 (sau anul 2 și 3 la Colegii)

Testele și baremele sunt elaborate de către partenerii concursului și vor prezenta un test de tip alegere multiplă.

Categoria II - Limba Engleză

La această categorie se pot înscrie doar elevii claselor a 9-a - a 12-a (sau anul 1, 2 și 3 la Colegii) cu abilități lingvistice avansate.

Testele și baremele la această categorie sunt elaborate de către partenerii concursului și vor prezenta un eseu sau/și un test de tip alegere multiplă.


III. CONDIȚII DE PARTICIPARE (Criterii de Eligibilitate)

Prin participarea la concurs, se înțelege că toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor stipulate în prezentul Regulament. Nerespectarea condițiilor de participare atrage după sine răspunderea personală și exclusivă a participanților și chiar descalificarea.

>> La concurs se pot înscrie elevii claselor IX - XII din licee sau anul 1, 2 și 3 de la Colegii.

>> Participarea la concurs este benevolă și gratuită.

>> Candidații se vor înscrie doar la una din cele 2 Categorii anunțate.

>> Candidații acceptă toate condițiile prezentului regulament

>> Candidații vor prezenta un act de identitate pentru identificarea sa la cererea organizatorilor.

>> Candidații sunt responsabili de exactitatea datelor cu caracter personal prezentate în procesul înregistrării și desfășurării concursului.

>> Candidații se vor prezenta la probe conform orarului stabilit. Candidații, care s-au prezentat cu o întârziere ce depășește 5 minute, nu vor fi admiși în sala de testare.

>> Candidații nu vor copia, plagia și vor folosi doar cunoștințele proprii. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula rezultatele testelor acelor candidați ce au încălcat această prevedere.


IV. ETAPELE CONCURSULUI

Înscrierea și calificarea pentru Concurs

La această etapă candidații se vor înscrie completând un formular online pe pagina de site a organizatorului - www.skolar.md - începând cu data deschiderii oficiale a concursului și până la termenul limită stabilit.

Solicitanții sunt rugați să completeze cu grijă rubricile formularului folosind litere de tipar cu caracter latin. Formularele ce conțin informații incomplete sau dovedite inexacte vor fi descalificate. Organizatorul nu este responsabil pentru înscrierile în concurs incorecte, întârziate sau incomplete. Orice modificare cu privire la datele personale transmise deja este admisă la cererea participantului în scris pe adresa electronică skolar@excel.md făcută cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de etapa următoare a concursului.

După înregistrare, candidații vor primi pe e-mail (adresa electronică indicată în formularul de înregistrare) un mesaj de confirmare a înregistrării. Data limită de înregistrare va fi indicată pe site-ul oficial al organizatorului.

Cu 5 zile înainte de lansarea ETAPEI I (Regională), candidații înregistrați vor primi pe e-mail (adresa electronică indicată) invitația pentru participare conform categoriei la care s-au înregistrat. Listele participanților, localurile și orarul desfășurării etapei regionale la fel vor fi afișate pe pagina web a concursului în termenul indicat mai sus.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica datele și localurile desfășurării în caz de Force Major. În acest caz, toate schimbările parvenite vor fi anunțate pe site-ul oficial, iar candidații vor fi informați prin e-mail inclusiv.


ETAPA I, regională, și calificarea pentru ETAPA II

Pentru această etapă candidații calificați se vor prezenta în persoană, conform invitației primite, pentru un test ce se va desfășura la una din instituțiile de învățământ în centrul regional (Bălți, Chișinău, Comrat). Data, ora și adresa instituției la care va avea loc testarea vor fi comunicate candidaților selectați prin e-mail și plasate pe pagina de site a concursului. Cheltuielile de transport le suportă participanții înșiși.

Timp alocat pentru susținerea probelor scrise:

- Categoria Limba Engleză - 75 minute;

- Categoria Științe în limba engleză - 75 minute.

Rezultatele etapei regionale, vor fi anunțate nu mai târziu de a 4-a zi de la testare, prin e-mail și publicate pe pagina de site a concursului.


ETAPA II, selecția finală și desemnarea câștigătorilor concursului

Etapa finală se va desfășura cu prezența obligatorie a candidaților calificați la centrul de testare din Chișinău conform invitației primite și/sau listelor publicate pe pagina de site a concursului. Candidații se vor prezenta la etapa finală având obligatoriu asupra sa un act de identitate cu fotografie.

Timp alocat pentru susținerea probelor scrise:

- Categoria Limba Engleză - 75 minute;

- Categoria Științe în limba engleză - 75 minute.

Rezultatele concursului vor fi anunțate de către Juriu în ziua imediat următoare după probele de concurs, în cadrul Ceremoniei de Premiere a câștigătorilor concursului, la care sunt invitați toți participanții etapei a II-a, finale.


Ceremonia de Premiere

În cadrul Ceremoniei de Premiere, Juriul va desemna numele câștigătorilor premiilor mari și a celorlalte premii și cadouri oferite de parteneri și sponsori pentru fiecare categorie precum urmează:

- Categoria Limba Engleză

- Categoria Științe Junior

- Categoria Științe Senior

Toți participanții calificați în etapa a II-a, finală, vor primi o Diplomă de participare de model internațional.


V. PREMII

Fondul de premii este oferit de către organizatori și partenerii concursului și va fi anunțat pe site-ul organizatorilor în momentul lansării oficiale a concursului. Organizatorii își rezervă dreptul de a oferi și alte premii, mențiuni și cadouri participanților concursului, care nu au fost nominalizați ca câștigători, dar s-au manifestat excelent la anumite probe.


VI. JURIUL ȘI EVALUAREA LUCRĂRILOR

Membrii juriului

La Etapa I (regională):

- 2 specialiști de limbă engleză, 2 specialiști de matematică selectați de către organizator și parteneri academici.

La Etapa a II-a (finală):

- Reprezentanții organizatorilor și reprezentanții partenerilor concursului, delegați pentru evaluarea testelor și desemnarea învingătorilor.

Evaluarea lucrărilor se va face în baza testului prin acordarea punctajului în cazul răspunsurilor corecte. Datorită numărului mare de participanți preconizat la nivel național, nu se admit contestații și nu este posibilă oferirea de comentarii și rapoarte pe lucrările necâștigătoare.


VII. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obligă să respecte Legislația în vigoare cu privire la protecția datelor personale ale participanților la concurs, obținute pe durata acestuia, și va asigura păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal. În îndeplinirea obligațiunilor conform prezentului regulament, Organizatorul va face publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul concursului. Datele personale ale participanților obținute pe parcursul desfășurării concursului nu vor fi utilizate în alte scopuri decât publicitar, participanții dându-și acordul pentru aceasta odată cu înscrierea în concurs pe pagina de site a concursului.